Algemene voorwaarden  

Artikel 1: Begrippen
De organisatie: Born Into New Life
Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Born Into New Life waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij de desbetreffende personal trainers.

Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Born Into New Life voor het deelnemen van Personal Training en het afnemen van voedingsschema en/of trainingsschema op maat middels de app. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Born Into New Life geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Born Into New Life het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3: Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het intakeformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Born Into New Life te worden afgegeven. Eventuele veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Born Into New Life door te geven.

Artikel 4: Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van inschrijving zal Born Into New Life meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. De plaats en het tijdstip zijn uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Born Into New Life bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering vanuit de cliënt dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden, mits er een geldige reden is. Wanneer u verhinderd bent, schuift de desbetreffende trainingssessie binnen één week door naar een in overleg besproken door de weekse dag/tijdstip.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht
Op Born Into New Life rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de personal training wordt bepaald door (één van) de personal trainers. Born Into New Life voert de werkzaamheden van de opdracht uit naar het beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Born Into New Life niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6: Aansprakelijkheidsplicht
Voor elke door Born Into New Life aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting. Born Into New Life kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten vanwege andere factoren die hier ook een rol in spelen en voor de verantwoordelijkheid van de klant zijn. Born Into New Life is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Born Into New Life is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de Personal Trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Born Into New Life wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Born Into New Life aanbiedt.

Artikel 7: Ontbinding
Born Into New Life is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor trainingen door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten de gemeente.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van klant en Born Into New Life zal Born Into New Life meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Born Into New Life gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Indien het noodzakelijk is over te gaan tot incasso van haar vordering, is de klant tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag Born Into New Life een bedrag van € 10,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen.

Artikel 9: Annuleren/wijzigen
Het wijzigen of annuleren van de afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van de training. Bij annuleren binnen 24 uur zonder geldige reden of niet op komen dagen zonder afbericht wordt het volledige bedrag van de afgesproken training in rekening gebracht middels een factuur en de training komt daarbij te vervallen. Bij langdurige uitval door ziekte of blessure wordt het trainingsplan in overleg aangepast en of uitgesteld tot uiterlijk één jaar. Vakanties dienen uiterlijk 2 weken van te voren te worden doorgegeven en/of verplaatst. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten vooralsnog niet door, mits anders wordt aangegeven door BINL. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 10: Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Born Into New Life aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Born Into New Life.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid
Born Into New Life is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Born Into New Life gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 12: Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de klant zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Born Into New Life voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Born Into New Life. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Born Into New Life. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Born Into New Life zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Born Into New Life ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Born Into New Life zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.`

Artikel 13: Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Born Into New Life.

Artikel 14: Huisregels BINL

De cliënt stemt automatisch in met de huisregels van Born Into New Life bij ondertekening van de algemene voorwaarden. Born Into New Life zorgt voor het verstrekken van deze huisregels.